Croatian(HR)English (United Kingdom)

Kontakt

Geoproming d.o.o.

Adr: Trg dr. Franje Tu?mana 1
20350 Metkovi?

Tel: +385(0)20681145
Fax: +385(0)20681817

E-mail: info@geoproming.com

OIB: 88203028794
Žiro ra?un (IBAN): HR22 2330003 1100095804

Usluge

Tvrtka je osposobljena za realizaciju najzahtjevnijih projekata od planiranja izgradnje na osnovu urbanisti?kih planova, provo?enje istražnih radova i savjetovanje Investitora, sve vrste geodetskih usluga za izradu projektne dokumentacije, isho?enja svih potrebnih suglasnosti i dozvola za gra?enje, izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekta, odabir najoptimalnijih rješenja i izrada investicijskih planova, stru?ni nadzor gra?evinskih i elektrotehni?kih radova te koordinacija zaštite na radu, izrada izvedenog stanja gra?evine i energetskog certifikata, isho?enje uporabnih dozvola i upis gra?evina u katastar i gruntovnicu.

Tvrtka Geoproming je u mogu?nosti realizirati izradu:
-    arhitektonskih projekta
-    projekta konstrukcija - statike
-    geodetskih projekata
-    projekata elektroinstalacija i automatike
-    projekta instalacije grijanja, hla?enja i ventilacije
-    energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehni?kim sustavom
-    projekata vodovoda, odvodnje, kanalizacije i ure?aja za pro?iš?avanje
-    projekata prometnica
-    geoloških i geomehani?kih ispitivanja tla

Naše usluge u geodeziji obuhva?aju:
-    parcelacije zemljišta
-    posebne geodetske podloge
-    evidentiranje gra?evina (upisi objekata)
-    iskol?enje me?a i objekata
-    geodetsko situacijski nacrti
-    pra?enje pomaka i deformacija
-    hidrografska izmjera mora, rijeka i jezera hidrografska izmjera mora, rijeka i jezera
-    marinska geodezija i snimanje objekata u priobalju i podmorju
-    legalizacija nezakonito izgra?enih objekata

Naše usluge u gra?evinarstvu obuhva?aju:
-    projektiranje i nadzor u visokogradnji (arhitektura, statika, vodovod, kanalizacija, dalekovodi, telekomunikacije)
-    projektiranje i nadzor u niskogradnji (autoceste, državne, županijske i druge ceste sa prate?im objektima-mostovi, podvožnjaci, potporni zidovi, pokosi, nogostup, kanalizacija, kabelski rasplet, javna rasvjeta i telekomunikacije)
-    projektiranje i nadzor vodno-gospodarskih gra?evina i sustava (regulacija rijeka i bujica, fekalna, oborinska kanalizacija i pro?ista?i, vodoopskrbni sustavi i pro?ista?i pitke vode, elektri?ne instalacije i automatika)
-    projektiranje i nadzor marinskih objekata (luka i marina sa prate?om infrastrukturom-potpornih betonskih zidova, molova, lukobrana, prilazne ceste i prolazi, vodovod, kanalizacija, struja, elektri?ne i telekomunikacijske instalacije)
-    ispitivanje mehani?ke otpornosti i stabilnosti gra?evine

Naše usluge u elektrotehnici obuhva?aju kompletnu niskonaponsku instalaciju (jaka i slaba struja):
-    trafostanice, agregatno i besprekidno napajanje
-    elektroenergetski razvod (kabelski i šinski razvod, unutarnja i vanjska rasvjeta, instalacije grijanja, hla?enja i ventilacije, elektromotori i generatori, kompenzacija jalove energije)
-    automatika, daljinski nadzor i upravljanje
-    telekomunikacijske mreže (LAN, videonadzor, razglas, centralni nadzorni sustav, protuprovala, vatrodojava i plinodojava)
-    distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK), opti?ka i telefonska instalacija
-    instalacija uzemljenja, gromobrana i izjedna?enja potencijala