Croatian(HR)English (United Kingdom)

Kontakt

Geoproming d.o.o.

Adr: Trg dr. Franje Tuđmana 1
20350 Metković

Tel: +385(0)20681145
Fax: +385(0)20681817

E-mail: info@geoproming.com

OIB: 88203028794
Žiro račun (IBAN): HR22 2330003 1100095804

Usluge

Tvrtka je osposobljena za realizaciju najzahtjevnijih projekata od planiranja izgradnje na osnovu urbanističkih planova, provođenje istražnih radova i savjetovanje Investitora, sve vrste geodetskih usluga za izradu projektne dokumentacije, ishođenja svih potrebnih suglasnosti i dozvola za građenje, izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekta, odabir najoptimalnijih rješenja i izrada investicijskih planova, stručni nadzor građevinskih i elektrotehničkih radova te koordinacija zaštite na radu, izrada izvedenog stanja građevine i energetskog certifikata, ishođenje uporabnih dozvola i upis građevina u katastar i gruntovnicu.

Tvrtka Geoproming je u mogućnosti realizirati izradu:
-    arhitektonskih projekta
-    projekta konstrukcija - statike
-    geodetskih projekata
-    projekata elektroinstalacija i automatike
-    projekta instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije
-    energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom
-    projekata vodovoda, odvodnje, kanalizacije i uređaja za pročišćavanje
-    projekata prometnica
-    geoloških i geomehaničkih ispitivanja tla

Naše usluge u geodeziji obuhvaćaju:
-    parcelacije zemljišta
-    posebne geodetske podloge
-    evidentiranje građevina (upisi objekata)
-    iskolčenje međa i objekata
-    geodetsko situacijski nacrti
-    praćenje pomaka i deformacija
-    hidrografska izmjera mora, rijeka i jezera hidrografska izmjera mora, rijeka i jezera
-    marinska geodezija i snimanje objekata u priobalju i podmorju
-    legalizacija nezakonito izgrađenih objekata

Naše usluge u građevinarstvu obuhvaćaju:
-    projektiranje i nadzor u visokogradnji (arhitektura, statika, vodovod, kanalizacija, dalekovodi, telekomunikacije)
-    projektiranje i nadzor u niskogradnji (autoceste, državne, županijske i druge ceste sa pratećim objektima-mostovi, podvožnjaci, potporni zidovi, pokosi, nogostup, kanalizacija, kabelski rasplet, javna rasvjeta i telekomunikacije)
-    projektiranje i nadzor vodno-gospodarskih građevina i sustava (regulacija rijeka i bujica, fekalna, oborinska kanalizacija i pročistači, vodoopskrbni sustavi i pročistači pitke vode, električne instalacije i automatika)
-    projektiranje i nadzor marinskih objekata (luka i marina sa pratećom infrastrukturom-potpornih betonskih zidova, molova, lukobrana, prilazne ceste i prolazi, vodovod, kanalizacija, struja, električne i telekomunikacijske instalacije)
-    ispitivanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine

Naše usluge u elektrotehnici obuhvaćaju kompletnu niskonaponsku instalaciju (jaka i slaba struja):
-    trafostanice, agregatno i besprekidno napajanje
-    elektroenergetski razvod (kabelski i šinski razvod, unutarnja i vanjska rasvjeta, instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije, elektromotori i generatori, kompenzacija jalove energije)
-    automatika, daljinski nadzor i upravljanje
-    telekomunikacijske mreže (LAN, videonadzor, razglas, centralni nadzorni sustav, protuprovala, vatrodojava i plinodojava)
-    distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK), optička i telefonska instalacija
-    instalacija uzemljenja, gromobrana i izjednačenja potencijala