Croatian(HR)English (United Kingdom)

Kontakt

Geoproming d.o.o.

Adr: Trg dr. Franje Tuđmana 1
20350 Metković

Tel: +385(0)20681145
Fax: +385(0)20681817

E-mail: info@geoproming.com

OIB: 88203028794
Žiro račun (IBAN): HR22 2330003 1100095804

Integralni projekti infrastrukture

Gradske ceste, nogostup, zelenilo, oborinska i fekalna kanalizacija, vodovod, elektro i telekomunikacijska mreža

 1. 2002.- Glavni projekt 8 km gradskih ulica sa pratećom infrastrukturom u Metkoviću.

 2. 2002.- Glavni projekt 4 km gradskih ulica sa pratećom infrastrukturom u Vrgorcu.

 3. 2002.- Glavni projekt 3 km gradskih ulica sa pratećom infrastrukturom u Otrić-seoce.

 4. 2002.- Glavni projekt 6 km gradskih ulica sa pratećom infrastrukturom u Ljubuškom.

 5. 2002.- Glavni projekt 2 km gradskih ulica sa pratećom infrastrukturom u Stocu.

 6. 2002.- Glavni projekt 3 km gradskih ulica sa pratećom infrastrukturom u Širokom brijegu.

 7. 2003.- Glavni projekt uređenja trga dr. Franje Tuđmana i okoliša stambeno-poslovnog objekta br.29 sa pratećom infrastrukturom u Metkoviću.

 8. 2003.- Glavni projekt gradskih ulica sa pratećom infrastrukturom u Čapljini za provedbeni urbanistički plan ADA-BAD za cca 300 stambeno-poslovnih jedinica ( 1500 m gradskih cesta sa pratećom infrastrukturom).

 9. 2004.- Glavni projekt gradskih ulica sa pratećom infrastrukturom u zoni malog gospodarstva u Opuzenu za detaljni plan uređenja jugozapadnog djela zone urbanih funkcija (1 600 m gradskih cesta sa pratećom infrastrukturom).

 10. 2004.- Glavni projekt gradskih ulica sa pratećom infrastrukturom u industrijskoj zoni u mjestu Knežice, Komolac - općina Dubrovnik ( 600 m gradskih cesta sa pratećom infrastrukturom).

 11. 2007.- Stručna podloga za lokacijsku dozvolu za veletržnicu u Opuzenu ( prometnice s nogostupom, vodoopskrba, kanalizacija, elektro i TK instalacije, potrebni objekti)

 12. 2008.- Stručna podloga za lokacijsku dozvolu i Glavni projekt za granični prijelaz u Prudu (objekti, prometnica sa komplet infrastrukturom i nadstrešnicom)

 13. 2008.- Idejni projekt 2. faza poslovne zone u Opuzenu (prometnice s nogostupom, vodoopskrba, kanalizacija, elektro i TK instalacije, potrebni objekti)

 14. 2008.- Spojna cesta od škole Mokošica do ŽC br. 6254 (JTC) sa pripadajućom infrastrukturom (voda, kanalizacija, javna rasvjeta, DTK i dr.), Glavni projekt

 15. 2008.- Cesta i pripadajuća infrastruktura (voda, kanalizacija, javna rasvjeta, DTK i dr.) koja spaja ulicu Od Izvora sa novoplaniranom prometnicom Škola-ŽC 6254 u Novoj Mokošici, Glavni projekt

 16. 2009.- Gopodarska zona Ravča – Idejni projekt prometnice s nogostupom, vodoopskrba, kanalizacija, TK instalacije, javna rasvjeta i elektro instalacije, potrebni objekti

 17. 2009.- Idejni i glavni projekt prometnice s pratećom infrastrukturom (nogostup, zelenilo, vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija, telekomunikacijska i elektromreža s javnom rasvjetom) za II fazu poslovne zone u Opuzenu

 18. 2009.- Glavni projekt za Pristupnu cestu sa komplet infrastrukturom od D118 do pomorskog putničkog terminala u Veloj Luci, dužine cca 1,51 km, prometnice, križanja, odvodnja, vodoopskrba, fekalna kanalizacija, javna rasvjeta i elektro napajanje, TK instalacije, prometno rješenje, zaštita od buke i hortikulturni projekt

 19. 2010.- Izrada idejnih i glavnih projekata i provedba upravnog postupka za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za denivelaciju državne ceste D8 i županijske ceste Ž60111 u Murvici sa rješavanjem odvodnje, vodovoda, kanalizacije, elektro napajanje, javne rasvjete, DTK i dr.

 20. 2010.- Gopodarska zona Ravča – Glavni projekt prometnice s nogostupom, vodoopskrba, kanalizacija, TK instalacije, javna rasvjeta i elektro instalacije, potrebni objekti, cca 6,0 km

 21. 2012.- Idejni projekt uređenja Lapadske obale u Dubrovniku, prometnica, obalni zid, komunalna infrastruktura

 22. 2013.- Uređenje prometnice i parkinga sa nogostupom i ostalom infrastrukturom u Opuzenu

 23. 2016.- Glavni projekt proširenja i rekonstrukcije Lapadske obale u Dubrovniku u duljini cca 1000 m.