Croatian(HR)English (United Kingdom)

Kontakt

Geoproming d.o.o.

Adr: Trg dr. Franje Tuđmana 1
20350 Metković

Tel: +385(0)20681145
Fax: +385(0)20681817

E-mail: info@geoproming.com

OIB: 88203028794
Žiro račun (IBAN): HR22 2330003 1100095804

Vodovod i kanalizacija

Vodovod

 1. Glavni projekt “Regionalni vodovod Mostarsko blato” –45 km cjevovoda i šest vodosprema volumena od 200 m3 do 1000 m3.

 2. Glavni projekt vodoopskrbnog sustava općine Zažablje –5 km cjevovoda

 3. Idejni i glavni projekt vodopskrbnog sustava Ljubuški – 8 km cjevovoda i tri crpne postaja i vodosprema volumena 400 m3.

 4. Idejno rješenje i hidraulička analiza vodoopskrbnog sustava općine Ključ sa cca 40 km cjevovoda , crpnom postajom , 4 hidroforska postrojenja i 2 vodospreme volumena 400 m3 i 2000 m3.

 5. 2002.- Idejni i glavni projekt Vodoopskrbnog sustava Zelovski plato Općina Muć cca 15 km cjevovoda (tlačni i gravitacijski), vodosprema V=100 m3 i crpna stanica.

 6. 2003.- Vodoopskrba grada Čapljine

 7. 2003. Glavni projekt vodoopskrbnog sustava Duvanjsko polje-podsustavi “Letka”, “Crvenice”, "Miljacka" i "Kovači" -cca 50 km cjevovoda, bunarski zahvat, 2 kaptažne građevine, 4 crpne postaje, 2 hidroforsko postrojenje i 2 vodospreme volumena 1000 m, 2 vodosprema 500 m3, 2 vodosprema 200 m3 i 1 vodosprema 100 m3 s nadzorno-upravljačkim sustavom.

 8. 2004.- Glavni projekt vodoopskrbnog sustava Konavoska brda cca 19 km cjevovoda, 4 crpne stanice i 4 vodospreme

 9. 2004.- Glavni projekt vodoopskrbnog sustava Kuna cca 6 km cjevovoda, 2 crpne stanice i 2 vodospreme

 10. 2004.- Glavni projekt vodovoda u zoni malog gospodarstva u Opuzenu duljine cca 1,6 km

 11. 2004.- Glavni projekt Vodoopskrbni sustav Ljubuški-podsustav niska zona duljine cca 28 km

 12. 2004.- Glavni projekt vodoopskrbe u industrijskoj zoni u Knežici-Dubrovnik

 13. 2007.g. Glavni projekt i stručna podloga za lokacijsku dozvolu za vodoopskrbni sustav Kobiljača-Mali Prolog-Pozla Gora dužine cca 7,0 km, 1 vodosprema i 1 crpna stanica

 14. 2009.- Idejni projekt vodoopskrbni podsustav Radovčići, vodoopskrbni sustav Konavle istok

 15. 2009.- Projekt zaštite/prelaganja vodovoda pristupna cesta od D118 do pomorskog putničkog terminala u Veloj Luci, l=1,51 km

 16. 2010.- Projekt zaštite/prelaganja vodovoda na raskrižju D8-ŽC6011 u mjestu Murvica kod Zadra

 17. 2011.- Idejniprojekt vodoopskrbnog podsustava Mihaljevići, vodoopskrbni sustav grada Vrgorca, tlačni i gravitacijski cjevovodi, crpna stanica i vodosprema

 18. 2011.- Idejni projekt za crpnu stanicu Đurinići, vodosprema Đurinići i vodosprema Vitaljina te pripadajući tlačni i gravitacijski cjevovodi, vodoopskrbni sustav Konavle, podsustav Đurinići

 19. 2012.- Glavni projekt vodoopskrbe naselja Radovčići

 20. 2012.- Idejni projekt vodoopskrbe naselja Đurinići - izmjena idejnog projekt

 21. 2012.- Glavni projekt vodoopskrbnog sustava Duvanjsko polje, visoka zona, cca 8,0 km cjevovoda i VS Križ I zapremine 200 m3
 22. 2013.- Glavni projekt vodoopskrbe naselja Đurinići, VS Đurinići, VS Vitaljina i CS Đurinići

 23. 2013.- Glavni projekt vodoopskrbnog podsustava Mihaljevići - Vrgorac, VS Mihaljevići, CS Butina i cjevovod duljine cca 2,75 km

 24. 2015. - Glavni projekt vodoopskrbnog sustava Duvanjsko polje, Podsustav Mandino selo, cca 4,0 km cjevovoda i VS Mandino selo zapremine 2x250 m3, CS Mandino selo sa klorinacijom

 25. 2016. - Izrada vodovodnog priključka za gospodarsku zonu Ravča – Grad Vrgorac

 26. 2016. - Idejni projekt odvodnje otpadnih voda naselja Molunat, cca 5 km cjevovoda, 3 CS i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sa podmorskim ispustom duljine cca 1,0 km

 27. 2017. - Projekt sanacije vodoopskrbne mreže u naselju Rogotin duljine cca 1,0 km

 28. 2017. - Projekt sanacije vodoopskrbne mreže u naselju Šarić Struga i merkote duljine cca 1,2 km

 

Kanalizacija

 1. 2001.- Glavni projekt uređenja uže zaštitne zone izvorišta Prud

 2. 2002.- Glavni projekt fekalne kanalizacije grada Vrgorac

 3. 2001.- Idejni projekt fekalna kanalizacije mjesta Krvavac-Opuzen

 4. 2001.- Idejno rješenje fekalne kanalizacije grada Orebić

 5. 2002.- Glavni projekt kanalizacijskog sustava grada Metković lijeva obala rijeka Neratve cca 16 km kolektora i 5 crpnih stanica

 6. 2002.- Glavni projekt centralne crpne stanice otpadnih i oborinskih voda grada Metković kapacitet 2000 l/s.

 7. 2003.- Glavni projekt sekundarne kanalizacijske mreže na desnoj obali r. Neretve u Metkoviću

 8. 2004.- Glavni projekt fekalne i oborinske kanalizacije u zoni malog gospodarstva u Opuzenu duljine cca 1,8 km

 9. 2004.- Glavni projekt fekalne i oborinske kanalizacije u industrijskoj zoni u Knežici-Dubrovnik

 10. 2007.- Glavni projekt sekundarne kanalizacijske mreže grada Opuzena

 11. 2008.-2009.- Glavni projekt fekalne kanalizacije Grada Vrgorca cca 12,5 km kolektora, 3 crpne stanice, 3 separatora otpadnih voda

 12. 2009.- Projekt sanacije oborinske mreže gradskih ulica na području Grada Opuzena cca 500 m

 13. 2009.- Idejni projekt oborinske odvodnje za lokalnu cestu od D8 do Mljekare u Župi Dubrovačkoj

 14. 2009.- Idejno rješenje za kanalizacijski sustav odvodnje otpadnih voda naselja Općine Kula Norinska (cca 12 km kolektora, 7 crpnih stanica, uređaj za pročišćavanje 1000+1000 ES)

 15. 2009.- Projekt zaštite/prelaganja odvodnje pristupna cesta od D118 do pomorskog putničkog terminala u Veloj Luci, l=1,51 km

 16. 2009.- Projekt unutarnje i vanjske odvodnje te vodozaštite pristupna cesta od D118 do pomorskog putničkog terminala u Veloj Luci, l=1,51 km

 17. 2010.- Projekt pojačanog održavanja oborinske odvodnje za lokalnu cestu od D8 do Mljekare u Župi Dubrovačkoj, l=1,5 km

 18. 2010.- Idejni projekt za lokacijsku dozvolu za kanalizacijski sustav odvodnje otpadnih voda naselja Općine Kula Norinska (cca 12 km kolektora, 7 crpnih stanica, uređaj za pročišćavanje 1000+1000 ES)

 19. 2010.- Projekt zaštite/prelaganja odvodnje na raskrižju D8-ŽC6011 u mjestu Murvica kod Zadra

 20. 2010.- Projekt unutarnje i vanjske odvodnje te vodozaštite na raskrižju D8-ŽC6011 u mjestu Murvica kod Zadra

 21. 2010.- Gospodarska zona Ravča, Vrgorac, fekalna i oborinska kanalizacija cca 12 km

 22. 2012.- Odvodnja otpadnih voda naselja Blace općina Slivno, cca 4,0 km kolektora, 4 crpne stanice i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

 23. 2012.- Odvodnja otpadnih voda naselja Okrug u sklopu sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije gradova Kaštela, Trogira i Splita te općina Seget i Okrug

 24. 2012.- Kanalizacijski sustav odvodnje naselja Metković, ul. Andrije Hebranga i CS Mlin
 25. 2013.- Kanalizacijski sustav odvodnje u Opuzenu Ulica Jasenska, Zrinsko-frankopanska, Strimen i Pinovac, duljine cca 4,0 km

 26. 2015. - Kanalizacijski sustav Grada Opuzena za 2000 ES duljine cca 5,9 km, 3 CS < 15 l/s, glavni i izvedbeni projekt Izrada glavnih projekata, te izrada izvedbenog projekta i projekta izvedenog stanja dijela kanalizacijskog sustava Grada Opuzena stare gradske jezgre za 2000 ES ukupne duljine cca 5,9 km, 3 crpne stanice kapaciteta do 15 l/s (q1=13,5 l/s, q2= 11,5 l/s i q3= 9,0 l/s) , geodetski projekt, ishođenje potvrde glavnog projekta, izrada natječajne dokumentacije za izvođenje i nadzor – 2014.g.

 27. 2016. - Idejni projekt odvodnje dijela kanalizacijskog sustava u Metkoviću duljine cca 2,4 km sa jednom precrpnom stanicom Splitska ulica

 28. 2017. - Idejni projekt odvodnje otpadnih voda naselja Molunat, cca 5,2 km cjevovoda, 3 CS i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sa podmorskim ispustom duljine cca 1,0 km, vodoopskrbna mreža duljine 4,1 km

 29. 2017. - Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanacija dijela vodoopskrbne mreže aglomeracije Ploče. izrada idejnog građevinskog i elektrotehničkog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanacija dijela vodoopskrbne mreže aglomeracije Ploče, građevinski i elektrotehnički projekt - ukupno 25 crpnih stanica, od toga 10 kom Q=8,0 l/s, 9 kom Q=10,0 l/s, 2 kom Q=14,0 l/s, 1 kom Q=16,0 l/s, 1 kom Q=35,0 l/s, 1 kom Q=40,0 l/s i 1 kom Q=48,0 l/s, - gravitacijski kolektori promjera DN 250 i DN 315 ukupne duljina cca 32,3 km , - tlačni cjevovodi promjera DN 110, DN 140, DN 225 i DN 250 ukupne duljine 5,5 km, - vodoopskrbni cjevovodi promjera DN 100 i DN 150 ukupne duljine 15,5 km, SDNU povezivanje crpnih stanica i UPOV-a sa centralnim mjestom upravljanja ukupne duljine cca 25 km

 30. 2017. - Glavni projekt odvodnje dijela kanalizacijskog sustava u Metkoviću, Splitska ulica duljine cca 2,4 km sa jednom precrpnom stanicom kapaciteta Q=10 l/s

 31. 2018. - Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Molunat, izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za kanalizacijski sustav odvodnje otpadnih voda naselja Molunat ukupne duljina 5,2 km, gravitacijski kolektor promjera DN 250 mm duljine 4,1 km, tlačni cjevovodi promjera DN 110 i DN 160 duljine cca 1,1 km, tri crpne stanice kapaciteta Q1= 8 l/s, Q2=10,85 l/s i Q3=11 l/s, glavni projekt vodoopskrbne mreže DN 100 duljine 2,57 km i DN 150 duljine 1,6 km sa hidrantskom mrežom

 32. 2018. - Odvodnja otpadnih voda naselja Okrug u sklopu sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije gradova Kaštela, Trogira i Splita te općina Seget i Okrug glavni projekt fekalni kolektori 4,84 km, crpne stanice 3 kom Q1=91 l/s, H1=18,7 m, Q2=74 l/s, H2=9,5 m, Q3=83 l/s, H3=10,4 m, vodoopskrbni cjevovodi 1,39 km

 33. 2018. - Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanacija dijela vodoopskrbne mreže aglomeracije Ploče. izrada glavnog građevinskog i elektrotehničkog projekta za ishođenje građevinske dozvole za sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanacija dijela vodoopskrbne mreže aglomeracije Ploče - ukupno 25 crpnih stanica, od toga 10 kom Q=8,0 l/s, 9 kom Q=10,0 l/s, 2 kom Q=14,0 l/s, 1 kom Q=16,0 l/s, 1 kom Q=35,0 l/s, 1 kom Q=40,0 l/s i 1 kom Q=48,0 l/s, - gravitacijski kolektori promjera DN 250 i DN 315 ukupne duljina cca 32,3 km , - tlačni cjevovodi promjera DN 110, DN 140, DN 225 i DN 250 ukupne duljine 5,5 km, - vodoopskrbni cjevovodi promjera DN 100 i DN 150 ukupne duljine 15,5 km, SDNU povezivanje crpnih stanica i UPOV-a sa centralnim mjestom upravljanja ukupne duljine cca 25 km

 

Pročistači

 1. 2002.-2006.- Glavni projekt pročistača otpadnih voda u Vrgorcu 5000+5000 ES

 2. 2002.- Glavni projekt pročistača otpadnih voda u Posušju.

 3. 2001.- Idejni projekt pročistača otpadnih voda u Krvavcu- općina Metković.

 4. 2001.- Idejni projekt pročistača otpadnih voda u Orebiću.

 5. 2009.- Idejni projekt pročistača Kula Norinska 1000+1000 ES

 6. 2010.-Pročistač za gospodarsku zonu Ravča, Vrgorac 1000 ES

 7. 2012.- Glavni projekt UPOV naselja Blace

 8. 2017. - Idejni projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Molunat 1500 ES

 9. 2017. - Idejni projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Ploče 10000 ES