Croatian(HR)English (United Kingdom)

Kontakt

Geoproming d.o.o.

Adr: Trg dr. Franje Tuđmana 1
20350 Metković

Tel: +385(0)20681145
Fax: +385(0)20681817

E-mail: info@geoproming.com

OIB: 88203028794
Žiro račun (IBAN): HR22 2330003 1100095804

Uređenje bujica i regulacija rijeka

Uređenje bujica

 1. 2000.- Glavni projekt uređenja bujice “Taranta” u Župi Dubrovačkoj

 2. 2000.- Glavni projekt uređenja bujice “Brina” u Viničkom polju, općina Tomislavgrad

 3. 2001.- Glavni projekt bujice “Duboka” u Dubokoj

 4. 2001.- Idejni projekt bujice “Topala” u Posušju

 5. 2001.- Glavni projekt odvodnih kanala u Otriću i Otrić polju

 6. 2002.- Glavni projekt kanala za navodnjavanje uz cestu Vitina-Ljubuški ( kombinacija kanali i nogostup)

 7. 2007.- Glavni projekt bujice Zaneum na Pelješcu

 

Regulacija rijeka

 1. Idejno rješenje marine u Čeljevu sa hidrauličkom analizom rijeke Neretve od Počitelja do granice RH

 2. Glavni projekt sanacije obala rijeke Neretve od ušća do Metkovića, lokalitet Rogotin, Komin i Metković

 3. Glavni projekt sanacije obale Mala Neretva, lokalitet Podgradina.

 4. Idejni projekt regulacije starog korita rijeke Bregave u Čeljevu

 5. 1998.- Glavni projekt regulacije “Crne Rijeke” u Rogotinu

 6. 1998.- Idejno rješenje regulacije rijeke Neretve od starog mosta u Čapljini do Žitomislića radi izrade studije eksploatacije šljunka

 7. 1999.- Glavni projekt regulacije kanala Vlaška – More za terminal tekućih tereta

 8. 1999.- Hidraulička analiza korita rijeke Neretve od Čapljine do Žitomislića u cilju definiranja konturnih uvjeta za organiziranje eksploatacije šljunka

 9. 2000.- Hidraulička analiza linija uspora u akumulaciji HE Mostar sa osvrtom na pojavu poplavnog vala koji se desio na r.Neretvi 16.12.1999.god

 10. 2000.- Problematika proračuna protočnosti korita rijeke Tihaljina-Mlade-Trebižat

 11. 2001.- Hidraulička analiza propusnosti korita rijeke Jasenice

 12. 2001.- Hidraulička analiza propusnosti korita rijeke Lištice

 13. 2002.- Hidraulička analiza rijeke Neretve i idejno rješenje regulacije u cilju definiranja eksploatacijskih polja

 14. 2004.- Regulacija lijeve obale r.Neretve u Metkoviću, dionica od mosta u Metkoviću do granice sa Republikom Bosnom i Hercegovinom Idejno rješenje i Glavni projekt

 15. 2006.- Stručna podloga za lokacijsku dozvolu Regulacija lijeve obale Crne rijeke nizvodno od mosta u Rogotinu dužine cca 350 m

 16. 2007.- Regulacija korita rijeke Vrljike i kanala Grudsko Vrilo_Vrljika dužine cca 13,0 km

 17. 2008.- Idejni projekt izgradnja šetnice i uređenje lijeve obale rijeke Neretve u Metkoviću dužine cca 1,2km