Croatian(HR)English (United Kingdom)

Kontakt

Geoproming d.o.o.

Adr: Trg dr. Franje Tuđmana 1
20350 Metković

Tel: +385(0)20681145
Fax: +385(0)20681817

E-mail: info@geoproming.com

OIB: 88203028794
Žiro račun (IBAN): HR22 2330003 1100095804

Prometnice i mostovi

Prometnice (geodetske podloge i projektna dokumentacija)

 1. Idejno rješenje magistralne prometnice Dračevo – Hutovo, dužine cca 24 km.

 2. Glavni projekt magistralne prometnice Dračevo – Kolojan , dužine cca 10 km.

 3. Glavni projekt magistralne ceste Posušje - Grude , dužine cca 14 km sa trećom trakom.

 4. Glavni projekt obilaznice u Posušju dužine cca 5 km

 5. Glavni projekt prometnice za Komonje brdo u Stocu u dužini od 5 km.

 6. Idejno rješenje regionalne ceste Gorica – Osoje , dužine cca 12 km

 7. Glavni projekt regionalne ceste Gorica – Osoje , dužine cca 12 km

 8. Idejno rješenje magistralne ceste Posušje - Aržano dužine cca 28 km.

 9. Glavni projekt magistralne ceste Sutina - Aržano , dužine cca 16 km

 10. Glavni projekt regionalne ceste Vinice – Studenci u Republici Hrvatskoj, dužine cca 6 km

 11. Idejno rješenje regionalne ceste Crvenice – Rakitno, dužine cca 10 km

 12. Glavni projekt regionalne ceste Crvenice – Rakitno, dužine cca 10 km

 13. Glavni projekt magistralne ceste Rakitno – Mihaljina - Konjsko , dužine cca 12 km

 14. Glavni projekt ceste Kedžara – punkt Vran planina, dužine cca 8 km

 15. Studija magistralne ceste Rakitno – Privalj , dužine cca 30 km

 16. Idejno rješenje regionalne ceste C.Grm – Vrgorac, dužine cca 9,5 km Republika Hrvatska

 17. Glavni projekt regionalne ceste C.Grm – Vrgorac, dužine cca 9,5 km sa glavnim projektom mosta na rijeci Matica raspona 12 m , Republika Hrvatska

 18. Glavni projekt magistralne ceste raskrižje “Ploče” - Spomenik , dužine cca 5 km

 19. Idejno rješenje magistralne ceste Š.Brijeg - Vitina dužine cca 28 km.

 20. Glavni projekt magistralne ceste Š.Brijeg - Vitina dionica Polugrina – Grljevići dužine cca 5 km.

 21. Glavni projekt regionalne ceste Dužice – Buhovo,dužine cca 5 km.

 22. Idejno rješenje magistralne ceste Grude – Ljubuški, dužine cca 24 km

 23. Glavni projekt gradskih ulica sa svom pratećom infrastrukturom ( nogostup,ulična rasvjeta, telefon, kanalizacija, vodovod i dr.) u Ljubuškom dužine 6 km

 24. Glavni projekt gradskih ulica sa svom pratećom infrastrukturom ( nogostup,ulična rasvjeta, telefon, kanalizacija, vodovod i dr.) u Stocu dužine 2 km

 25. 2000.- Glavni projekt gradskih ulica sa svom pratećom infrastrukturom ( nogostup,ulična rasvjeta, telefon, kanalizacija, vodovod i dr.) u Š.Brijegu dužine cca 3 km

 26. 2000.- Glavni projekt regionalne ceste Otrić – Staševica dužine cca 4 km, Republika Hrvatska

 27. 2001.- Glavni projekt pristupne prometnice za vojarnu Drvar.

 28. 2001.- Glavni projekt rekonstrukcije županijske ceste br. 6216 ( zapadni ulaz u Ploče) sa projektom nogostupa i oborinskom kanalizacijom.

 29. 2001.- Glavni projekt rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC br. 6217, dionica od Komina do Krvavca

 30. 2002.- Glavni projekt rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC br. 6235 ( od D-8 do Osojnika)

 31. 2002.- Idejno rješenje i podloge za lokacijsku dozvolu raskrižja D-8 (zapadni ulaz u Ploče) izmjena postojećeg projekta ž.c.br.6216 u dužini od oko 300 m sa trakom za lijeva skretanja na D-513 (Vrgorac)

 32. 2002.- Idejni i glavni projekt rekonstrukcije ŽC br. 6216 u Pločama

 33. 2003.- Idejni i glavni projekt ŽC br. 6228 Rudine do D-8 Doli

 34. 2003.- Idejni i glavni projekt ŽC br. 6231 dionica Hodilje-Rusanj

 35. 2003.- Idejni i glavni projekt lokalna ceste LC br. 69047 dionica Orašac-Gromača

 36. 2003.- Glavni projekt rekonstrukcije županijske ceste br. 6218 od Vida do Pruda u dužini od 1.100 m

 37. 2003.- Glavni projekt rekonstrukcije lokalne ceste Pridvorje-Kuna u duljini od cca 5,5 km i gradske prometnice u naselju Gruda, općina Konavle

 38. 2003.- Dopuna i nivelacije tehničke dokumentacije RASKRIŽJE D-8 (zapadni ulaz u Ploče)

 39. 2003.- Izrada glavnog projekta Raskrižja ŽC 6215-LC br.69023-priključak za villa Julia u Orebiću

 40. 2003.- Izrada glavnog projekta priključka stambene zgrade u Mokošici-Dubrovnik na ŽC br. 6254.

 41. 2003.- Stručna podloga za lokacijsku dozvolu za rekonstrukcija ŽC br. 6241, dionica Raskrižje sa ŽC 6238-Dubravka dužine cca 2,6 km

 42. 2004.- Izrada stručne podloge za lokacijsku dozvolu i glavnog projekta za Raskrižje D-9 dijela Naronaplast u Metkoviću

 43. 2004.- Glavni projekt Raskrižja lokalne ceste br. 69048-Knežice, industrijska zona dužine cca 1200 m

 44. 2004.- Izrada stručne podloge za lokacijsku dozvolu za Raskrižje D-8 - Lokalna cesta 69010-Gospodarska zona u Opuzenu

 45. 2004.- Rekonstrukcija dijela lokalne ceste br. 69053 Ćilipi – Ljuta, dužine cca 1400 m

 46. 2004.- Idejno rješenje za Raskrižje "Markote (D-8) – Šarića Struga" u Rogotinu

 47. 2004.- Stručna podloga za lokacijsku dozvolu i elaborat računanja kubature masa za lokalnu cestu LC br. 69022 Pupnat (D-118) – Čara(D-118) duljine cca 10,0 km.

 48. 2004.- Glavni projekt nove prometnice Grušići – Komaji (LC 69054) – Vignja duljine cca 2,0 km

 49. 2004.- Rekonstrukcije ulice Domovinskog rata u Opuzenu duljine cca 1,0 km

 50. 2004.- Izrada priključka za naselje Portina u Pločama na županijsku cestu br. 6216

 51. 2005.- Izrada stručne podloge za lokacijsku dozvolu i glavnog projekta nogostupa s javnom rasvjetom uz desnu stranu D-9, dionica ulica Tisno – Konzum duljine cca 1,1 km

 52. 2005.- Izrada tehničke dokumentacije izvanrednog održavanja državne ceste D-8 dionica Klek-granica BiH, duljine cca 2,0 km

 53. 2005.- Glavni projekt za lokalnu cestu LC br. 69022 Pupnat (D-118) – Čara(D-118) duljine cca 6,3 km.

 54. 2006.- Izrada Glavnog projekta za Raskrižje D-8 - Lokalna cesta 69010-Gospodarska zona u Opuzenu

 55. 2006.- Idejno rješenje i stručna podloga za lokacijsku dozvolu za Prateći uslužni objekt Raba na državnoj cesti br. 8, u km 9+600, 24. dionice.

 56. 2006.- Idejno rješenje i stručna podloga za lokacijsku dozvolu za Prateći uslužni objekt Dubovo na državnoj cesti br. 118 u km 32+250, 1. dionica

 57. 2006.- Idejno rješenje raskrižja na D-8, ulaz u Srebreno-Kuparska ulica

 58. 2006.- Projekt pojačanog održavanja Raskrižja D8 – ŽC 6243 u naselju Mlini

 59. 2006.- Tehnička dokumentacija za priključak sa D420 za Grušku Luku u Dubrovniku

 60. 2006.- Stručna podloga za lokacijsku dozvolu za prometnicu hotel Epidaurus – Prahivac duljine cca 500 m

 61. 2006.- Stručna podloga za lokacijsku dozvolu za prometnicu LC 69050 dionica Mandaljena-mljekara u Župi Dubrovačkoj

 62. 2006.- Stručna podloga za lokacijsku dozvolu Rekonstrukcija ceste Luka Gornji Molunat – ž.c. br. 6242 s nogostupom i pratećom infrastrukturom (oborinska kanalizacija, vodovod i fekalna kanalizacija, javna rasvjeta, elektro i PTT instalacije).

 63. 2006.- Stručna podloga za lokacijsku dozvolu LC br. 69002 dionica Vrućica – Duba na Pelješcu, 5,1 km

 64. 2007.- Glavni projekt vinske ceste Otrić-Staševica dužine cca 2,8 km

 65. 2007.- Nogostup na državnoj cesti D8 od naselja Srebreno do naselja Plat dužine cca 5,0 km u općini Župa Dubrovačka

 66. 2007.- Projekt pojačanog održavanja LC 69032 Imotica

 67. 2007.- Projekt pojačanog održavanja LC br. 69041, ŽC br. 6228 – Visočani

 68. 2007.- Rekonstrukcija lokalne ceste br. 69037, D-120 – Blato na otoku Mljetu

 69. 2007.- Stručna podloga za lokacijsku dozvolu LC br. 69060, Vela Luka – Gradina na otoku Korčula

 70. 2007.- Rekonstrukcija ŽC br. 6251, dionica trajektna luka-benzinska stanica na otoku Korčula

 71. 2007.- Rekonstrukcija ulica u Mokošici, Grad Dubrovnik

 72. 2007.- Sanacija ulice dr. Andrije Hebranga u Dubrovniku u dužini od cca 2,1 km

 73. 2008.- Projekt rekonstrukcije općinskih ulica u Stonu u dužini od cca 3,0 km

 74. 2008.- Projekt rekonstrukcije LC 69039, ŽC br. 6231- Česvinice u dužini cca 1,8 km

 75. 2008.- Projekt lijevog skretača za benzinsku crpku u Kuparima na D8 u Župi Dubrovačkoj

 76. 2008.- Nogostup na D8 od ulaza u Kupare do naselja Blato u Župi Dubrovačkoj

 77. 2008.- Glavni projekt objekata i infrastrukture za granični prijelaz u Prudu

 78. 2008.- Projekt pojačanog održavanja dijela lokalne ceste LC br. 69022 Čara (D118) – Pupnat (D118)

 79. 2008.- Projekt pojačanog održavanja državne ceste D118 dionica 001 od km 35+800 do km 41+500 Pupnat-Žrnovo

 80. 2008.- Geodetske podloge i projekt rekonstrukcije ulice koja spaja ul. Iva Dulčića sa Kliševskom u Dubrovniku na predjelu babin Kuk dužine cca 600 m

 81. 2008.- Spojna cesta od škole Mokošica do ŽC br. 6254 (JTC) sa pripadajućom infrastrukturom (voda, kanalizacija, javna rasvjeta, DTK i dr.), Glavni projekt

 82. 2008.- Cesta i pripadajuća infrastruktura (voda, kanalizacija, javna rasvjeta, DTK i dr.) koja spaja ulicu Od Izvora sa novoplaniranom prometnicom Škola-ŽC 6254 u Novoj Mokošici, Glavni projekt

 83. 2009.- Priključak na D8 sa parcela čest.zem. 2894/1, 2894/22, 2894/7 i 2894/9 KO Zaton, Investitor Dragan Vukić

 84. 2009.- Projekt pojačanog održavanja ceste od Iline Glavice do centralne garaže (dijela Volantine i B.Bogišića) u Dubrovniku cca duljine 300 m

 85. 2009.- Projekt potpornog zida na parceli 1151 K.O. Brašina, cesta D8-Mljekara u Župi Dubrovačkoj

 86. 2009.- Idejni projekt lokalne ceste od D8 do Mljekare u Župi Dubrovačkoj

 87. 2009.- Prometnice sa pripadajućom infrastrukturom ( vodoopskrba, hidrantska mreža, oborinska i fekalna kanalizacija, javna rasvjeta , DTK kanalizacija) za gospodarsku zonu Ravča

 88. 2009.- Idejni i glavni projekt prometnice s pratećom infrastrukturom (nogostup, zelenilo, vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija, telekomunikacijska i elektromreža s javnom rasvjetom) za II fazu poslovne zone u Opuzenu

 89. 2009.- Projekt sanacije postojećeg puta sa potpornim zidom za uvalu Provaljena, Općina Ston

 90. 2009.- Idejni i glavni projekt za odmorište Raba koje se nalazi na D-8, u 9+600 km 24. dionice

 91. 2009.- Glavni projekt za Pristupnu cestu od D118 do pomorskog putničkog terminala u Veloj Luci, dužine cca 1,51 km, prometnice, križanja, odvodnja, vodoopskrba, fekalna kanalizacija, javna rasvjeta i napajanje, TK instalacije, prometno rješenje, zaštita od buke i hortikulturni projekt

 92. 2010.- Izrada projekta dogradnje propusta na ŽC 6217, stacionaža 11+600 u mjestu Kula Norinska

 93. 2010.- Projekt pojačanog održavanja lokalne ceste od D8 do Mljekare u Župi Dubrovačkoj, l=1,5 km

 94. 2010.- Izrada projekta izvanrednog održavanja županijske ceste 6208, Vrgorac(D62)-Staševica-D513, dionica; Staševica-Družijanići, l=4,1 km

 95. 2010.- Izrada projekta izvanrednog održavanja raskrižja D8-ŽC6217 u Rogotinu

 96. 2010.- Izrada idejnih i glavnih projekata i provedba upravnog postupka za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za denivelaciju državne ceste D8 i županijske ceste Ž60111 u Murvici

 97. 2010.- Izrada projekta izvanrednog održavanja ceste Zvekovica - Polje – Zakrajnica u Konavlima

 98. 2010.- Izrada projekta rekonstrukcije ceste Zvekovica - Vučije ždrijelo u Konavlima

 99. 2011.- Izrada idejnog projekta križanja D 8 i ŽC 6238 u Cavtatu duljine cca 500 m

 100. 2011.- Izrada projekta rekonstrukcije LC 69010 duljine cca 400 m i spoj na D8 u predjelu Raba s uređenjem raskrižje na D8

 101. 2011.- Izrada idejnog projekta dijela ŽC 6238 ulaz u Cavtat i uređenje križanja sa D8 u mjestu Zvekovica

 102. 2011.- Idejno rješenje ceste Most dr. Franje Tuđmana-cesta za Osojnik u Dubrovniku

 103. 2012.- Idejni projekt ceste Mokošica-put za Osojnik s komplet infrastrukturom duljine cca 2,0 km

 104. 2012.- Glavni projekt prilazne ceste s komplet infrastrukturom za zgradu HRVI u Mokošici

 105. 2012.- Idejni projekt ulice Nikole Tesle u Dubrovniku duljine cca 450 m

 106. 2012.- Projektna dokumentacije za prometnicu u naselju Pridvorje u Konavlima duljine cca 2,4 km

 107. 2012.- Projektna dokumentacija za prometnicu s nogostupom i oborinskom odvodnjom u naselju Mandaljena u Općini Župa Dubrovačka duljine cca 650 m

 108. 2012.- Izrada projektne dokumentacije ceste LC 69002, dionica G. Vrućica - D. Vrućica Općina Trpanj duljine 5,1 km

 109. 2012.- Izrada projektne dokumentacije izvanrednog održavanja ceste D9 dionica Metković-Opuzen duljine 6,0 km (hladna reciklaža cementnom stabilizacijom)

 110. 2012.- Izrada projektne dokumentacije ceste D8, izvanrednog održavanja, dionica Štikovica-Vrbica kod Dubrovnika, duljine cca 2,4 km

 111. 2012.- Izrada idejnog rješenja ceste Osojnik - poslovna zona u Dubrovniku duljine cca 3,75 km

 112. 2012.- Izrada projektne dokumentacije ceste Klek Badžula duljine 7,6 km

 113. 2013.- Izrada projekta ceste u Pobrežju duljine cca 800 m

 114. 2013.- Izrada projekta uređenja prometnice i parkinga u Opuzenu

 115. 2013.- Spojna cesta Mokošica - Osojnik duljine cca 2,4 km Idejni projekt

 116. 2013. - Izrada geodetskih podloga i izrada idejnog i glavnog projekta lokalne ceste LC 69002, dionica G.Vrućica – D Vrućica, l=6,1 km sa oborinskom odvodnjom, objektima (zidovima, propustima) i prometnim rješenjem

 117. 2014. - Rekonstrukcije ulice Iza Grada u Dubrovniku sa odvodnjom, glavni projekt

 118. 2014. - Rekonstrukcija dijela Zagrebačke ulice u Dubrovniku sa odvodnjom, glavni projekt

 119. 2014. - Rekonstrukcija dijela Ulice Volanina i Bogišićeva u Dubrovniku sa odvodnjom, glavni projekt

 120. 2014. - Rekonstrukcija i uređenje nogostupa i odvodnje u Ulici P. Krešimira IV u Dubrovniku, glavni projekt

 121. 2014.- Uređenja prometnice, parkinga, nogostupa i odvodnje oko zgrade Neretvanca u Opuzenu, glavni projekt

 122. 2015. - Prilaz sa državne ceste D8 na Lopudsku ulicu u Dubrovniku sa komplet infrastrukturom, idejni i glavni projekt

 123. 2015. - Idejni i glavni projekt prometnica i infrastrukture u naselju Srebreno (Kantule – Kupari)

 124. 2015.- Državna cesta D8, dionica 025 od km5+200 do km 10+700, most Bistrina-križanje sa D414, duljine 5,5 km, izrada geodetskih podloga i geodetskog projekta, terenski istražni radovi i laboratorijska ispitivanja (vizualni pregled ceste, bušenje motornom bušilicom, određivanje debljina postojećih slojeva, otvaranja sondažnih prokopa, uzorkovanje materijala, terenska i laboratorijska ispitivanja, izrada konačnog izvještaja i prijedloga sanacije i obnove kolničke konstrukcije), građevinski projekti cesta, kolničke konstrukcije, projekt odvodnje, prelaganja i zaštite instalacija, prometni projekti, zaštita od buke, projekt hortikulture, projekt privremene regulacije prometa, plan izvođenja radova, izrada elaborata o potrebi utjecaja na okoliš, ishođenje posebnih uvjeta i građevinske dozvole, izrada natječajne dokumentacije

 125. 2015.- Raskrižje za gospodarsku zonu Ravča na D 512 u Vrgorcu, izrada geodetskih podloga, idejnog i glavnog projekta, parcelacijskih elaborata, izrada natječajne dokumentacije, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole

 126. 2016. - Glavni projekt uređenja prometnice Ul. Hrvatskih iseljenika i trga Kralja Tomislava u Metkoviću

 127. 2016. - Izrada glavnog projekta nerazvrstane ceste NC 97 u Opuzenu

 128. 2017. - Glavni - izvedbeni projekt obnove DC8, dionica 016 od raskrižja za Zablaće do Morinjskog mosta u naselju Brodarica, ukupna duljina 4,0 km, izrada geodetskih podloga za izradu kompletne projektne dokumentacije, izrada elaborata Operativni poligoni i reperi i elaborata iskolčenja osi trase, terenski istražni radovi s izradom elaborata (TPA d.o.o. Zagreb), projekt rekonsktrukcije kolnika i nove kolničke konstrukcije, projekt trase ceste i odvodnje sa rješavanjem križanja za Zablaće u obliku rotora, projekt prometne opreme i signalizacije, projekt izmještanja postojećih instalacija i projekt novih instalacija u koridoru ceste, plan izvođenja radova i izrada natječajne dokumentacije

 129. 2017. - Glavni - izvedbeni projekt rekonstrukcije državne ceste DC8 na dionici most Rogotin - Opuzen (od km 7+000 do km 13+900), ukupna duljina 6,9 km, izrada geodetskih podloga za izradu kompletne projektne dokumentacije, izrada elaborata iskolčenja osi trase, terenski istražni radovi s izradom elaborata (Ante-inženjerstvo d.o.o. Zmijavci), projekt rekonstrukcije kolnika i nove kolničke konstrukcije, projekt trase ceste i odvodnje sa rješavanjem križanja na trasi, projekt prometne opreme i signalizacije, projekt izmještanja postojećih instalacija i projekt novih instalacija u koridoru ceste, plan izvođenja radova i izrada natječajne dokumentacije, ukupne duljine 6,9 km

 130. 2018. - Rekonstrukcija državne ceste DC9 na prolazu kroz Metković od km 1+400 do km 3+800, duljine 2,4 km, izrada geodetskih podloga za izradu kompletne projektne dokumentacije, izrada elaborata iskolčenja osi trase, terenski istražni radovi s izradom elaborata (Ante-inženjerstvo d.o.o. Zmijavci), projekt rekonstrukcije kolnika i nove kolničke konstrukcije, projekt trase ceste i odvodnje sa rješavanjem križanja na trasi, projekt prometne opreme i signalizacije, projekt izmještanja postojećih instalacija i projekt novih instalacija u koridoru ceste, projekt javne rasvjete, plan izvođenja radova i izrada natječajne dokumentacije, ukupne duljine 2,4 km

 131. 2018. - Glavni - izvedbeni projekt rekonstrukcije državne ceste DC9 na dionici most preko rijeke Mala Neretva do petlje u Opuzenu (od km 10+100), ukupna duljina 2,3 km, izrada geodetskih podloga za izradu kompletne projektne dokumentacije, izrada elaborata iskolčenja osi trase, terenski istražni radovi s izradom elaborata (Ante-inženjerstvo d.o.o. Zmijavci), projekt rekonstrukcije kolnika i nove kolničke konstrukcije, projekt trase ceste i odvodnje sa rješavanjem križanja na trasi, projekt prometne opreme i signalizacije, projekt izmještanja postojećih instalacija i projekt novih instalacija u koridoru ceste, projekt rekonstrukcije javne rasvjete, plan izvođenja radova, projekt privremene regulacije prometa i izrada natječajne dokumentacije, ukupne duljine 2,3 km

 132. 2018. - Rekonstrukcija dijela Ulice Ante Starčevića u Metkoviću, uređenje kružnih raskrižja sa ulicama don Radovanja Jerkovića i kralja Zvonimira idejni i glavni projekt


Mostovi

 1. 1999.- Glavni projekt Podvožnjaka raspona 10 m na magistralne ceste Posušje - Grude.

 2. 1999.- Glavni projekt podvožnjaka na cesti Posušje – Imotski raspona 12 m

 3. 1999.- Glavni projekt rekonstrukcije mosta na r. Ričina raspona 18 m.

 4. 2000.- Glavni projekt mosta na rijeci Matica raspona 12 m ,na regionalnoj cesti C.Grm – Vrgorac Republika Hrvatska

 5. 2001.- Glavni projekt mosta na r. Unac u Drvaru raspona 25.00 m na cesti za vojarnu u Drvaru

 6. 2003.- Glavni projekt pothodnika za pješake i nogostupa raspona 4 m, raskrižje D-8 (zapadni ulaz u Ploče)

 7. 2003.- Glavni projekt rekonstrukcija mosta na županijskoj cesti Metković-Vid-Prud

 8. 2003.- Glavni projekt mosta na r. Desanki raspona 7.75+9,00+6,40 m na lokalnoj cesti Banja- Ploče

 9. 2004.- Glavni projekt rekonstrukcija mosta na lokalitetu Mliništa na lokalnoj cesti u Metkoviću raspona 9 m

 10. 2004.- Glavni projekt rekonstrukcija mosta na lokalitetu Klada lokalnoj cesti u Metkoviću raspona 5.5 m

 11. 2005.- Glavni projekt pothodnika raspona 4,0 m na državnoj cesti D8 na raskrižju zapadni ulaz u Ploče

 12. 2005.- Glavni projekt mosta na lokalnoj cesti od D-9 do ž.c. br. 6228 na predjelu Klada

 13. 2008.- Idejni projekt 3 prometna i jednog pješačkog mosta na Poslovnoj zoni u Opuzenu raspona 10,0 m

 14. 2009.- Glavni projekt 3 propusta raspona 3,0 m na cesti kroz Novu Mokošicu

 15. 2009.- Glavni projekt 2 mosta raspona 10,0 m na poslovnoj zoni II faze u Opuzenu

 16. 2009.- Glavni projekt propusta raspona 4,0 m na državnoj cesti D119 pristupna cesta do trajektnog pristaništa u Veloj Luci

 17. 2010.- Idejni projekt i glavni nadvožnjaka raspona 11,8 m na raskrižju državne ceste D8 i ŽC6011 u mjestu Murvica kod Zadra

 18. 2012.- Glavni projekt nadvožnjaka raspona 11,8 m na raskrižju državne ceste D8 i ŽC6011 u mjestu Murvica kod Zadra