Croatian(HR)English (United Kingdom)
O nama

Geoproming je drutvo s ograni?enom odgovorno?u iz oblasti geodezije, gra?evinarstva i elektrotehnike, osnovano je 1989. godine sa sjeditem u Metkovi?u, Republika Hrvatska. Osnovne djelatnosti drutva su projektiranje, stru?ni nadzor i konzalting na podru?ju niskogradnje. Tvrtka se specijalizirala za linijske objekte: vodovod, kanalizacija, regulacija voda, prometnice, mostovi, pro?ista?i otpadnih voda te prate?ih objekata - crpne stanice, vodospreme, kaptane gra?evine i dr.. Najve?i dio poslova je ura?en na podru?ju Hrvatske ali i znatan dio na podru?ju susjednih drava, posebno BiH. Najzna?ajniji investitori su Hrvatske ceste, Hrvatske vode, upanije, Gradovi, Op?ine, Elektroprivreda, Vodoprivreda, Ministarstvo obrane, Ministarstvo prometa i veza, Svjetska banka i Me?unarodna zajednica. Geoproming d.o.o. ima osam stalno uposlenih djelatnika od kojih je est diplomiranih inenjera iz podru?ja graditeljstva, geodezije i elektrotehnike koji su ?lanovi hrvatske komore ovlatenih inenjera i specijalisti za pojedine oblasti: geodezija, prometnice, konstrukcije, javna rasvjeta i niskonaponska postrojenja.

Tvrtka posjeduje slijede?a ovlatenja:

  • rjeenje Dravne geodetske uprave za obavljanje poslova dravne izmjere i katastra nekretnina sukladno ?l. 103. st2. Zakona o dravnoj izmjeri i katastru nekretnina
  • rjeenje Ministarstva regionalnog razvoja, umarstva i vodnog gospodarstva za projektiranje vodnogospodarskih gra?evina i vodnih sustava temeljem Zakona o vodama (NN 107/95 i 150/05) i Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju poslove osobito zna?ajne za upravljanje vodama (NN 43/08)
  • rjeenje Ministarstva mora prometa i razvitka za obavljanje hidrografske izmjere
  • potvrda o osposobljenosti ovlatenih projektanata za provo?enje energetskog certificiranja zgrada sa sloenim tehni?kim sustavom (NN 81/12 i 64/13)
  • uvjerenje o poloenom stru?nom ispitu za koordinatora za zatitu na radu u fazi izrade projekta (NN 101/09 i 40/10)